Tag Archives: điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội, khoản 1 Điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 và Điểm 1 Mục II Phần B Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30-1-2007 thì đối tượng và điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau: 1. Đối tượng hưởng chế độ thai sản: […]